Technický dozor investora

Technický dozor investora se ve stavebním zákoně neobjevuje. Místo toho používá zákon označení technický dozor stavebníka.

Tento dozor je stavebník povinen zajistit u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Osoba, která vykonává technický dozor stavebníka kontroluje průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a obvykle sleduje správnost vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků.

Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací.

Kvalifikační požadavky pro vykonávání technického dozoru stavebníka stavební zákon od 1.1.2018 již stanovuje. Musí se jednat o autorizovanou osobu. Technický dozor investora lze však sjednat i u staveb, které nejsou financovány z veřejného rozpočtu. Příkladem pak můžou být např. rodinné domy. Na takto stanovený dozor již zákon neodkazuje a ani neurčuje zda musí být autorizovanou osobou.

V případě, kdy je stavba realizována stavebním podnikatelem (stavební firmou), je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí. Nicméně stavbyvedoucí je placený stavební firmou, hájí tedy především její zájmy na úkor zájmů investora. Proto je velmi vhodné najmout si nezávislý stavební dozor, který není nijak spjatý se stavební firmou a bude tedy hájit zájmy investora – stavebníka. Peníze, které zaplatí investor navíc, se mu mohou mnohonásobně vrátit právě nezávislým dohledem nad prováděním stavby.

Cena za Technický dozor je stanovena dle stavební/konstrukční a časové náročnosti zakázky.